AUDIO SERVICE – CIC Hype (4 G4-8 G4-12 G4-16 G4)

Nhà sản xuất: Audio Service – Đức

Dạng máy: CIC Máy trong tai

*Phù hợp cho khách hàng bị giảm thính lực mức độ trung bình đến năng