AUDIO SERVICE – PH 4 G4

Nhà sản xuất: Audio Service – Đức

Dạng máy: BTE – Móc sau tai

*Phù hợp cho khách hàng bị giảm thính lực mức độ trung bình đến điếc sâu