AUDIO SERVICE – VESUVIO XTM XP P4

Nhà sản xuất: WSAudiology ( Audio Service – Đức)

Dạng máy: BTE – Móc sau tai

Phù hợp cho khách hàng bị giảm thính lực mức độ từ nhẹ đến điếc sâu