Nuear – CIC ARIES PRO

Nhà sản xuất: Nuear – Mỹ

Dạng máy: CIC – Nằm hoàn toan trong ống tai

*Phù hợp cho khách hàng bọ giảm thính lực mức độ nhẹ đến năng