Nuear – ITE ARIES PRO

Nhà sản xuất: Nuear – Mỹ

Dạng máy: ITE – Dòng máy trong tai

*Phù hợp cho khách hàng bọ giảm thính lực mức độ nhẹ đến năng