AUDIO SERVICE – HP 4 G4

Nhà sản xuất: Audio Service – Đức

Dạng máy: BTE – Móc sau tai

Sử dụng PIN: 675

*Phù hợp với khách hàng bị giảm thính lực mức độ trung bình đến năng.