AUDIO SERVICE IIC – ICON 12 G4

Nhà sản xuất: Audio Service – Đức

Dạng máy: CIIC – Vô hình trong tai

Sử dụng PIN: A10

*Phù hợp cho khách giảm thính lực từ mức độ trung bình đến nặng