AUDIO SERVICE – VOLTA HP T

Nhà sản xuất: Audio Service – Đức

Dạng máy: BTE – Móc sau tai

Sử dụng PIN: 675

*Phù hợp cho khách hàng bị giảm thính lực mức độ từ nặng đến điếc sâu.