AUDIOSERVICE – Sina 16-G5

Nhà sản xuất: Audio Service – Đức

Dạng máy: CIC – Nằm hoàng toàn trong ống tai

Sử dụng PIN: A10

*Phù hợp cho khách giảm thính lực nghe kém nhẹ đến nghe kém nặng